Lipaults produkter är noggrant testade för att garantera att de reseprodukter du förlitar dig på uppfyller vår strikta standard. Följaktligen, om det uppstår problem med denna Lipault-produkt (”Produkten”) och om problemet orsakas av fabrikationsfel i material och utförande, kommer Lipault, efter eget omdöme, antingen laga eller byta ut produkten i enlighet med garantivillkoren som anges häri. Garantin som ges i detta avtal gäller endast för den första köparen eller gåvomottagaren av produkten. Garantins varaktighet anges på garantikortet som medföljer produkten och/eller i listan över produktspecifikationer på vår hemsida.
Denna garanti omfattar endast fabrikationsfel och täcker inte skador som orsakats av felaktig användning (t.ex. transport av ovanliga artiklar), försummelse, olyckor, nötning, extrema temperaturer, lösningsmedel, syror, vatten, normal förslitning eller transportskador (av flygbolag till exempel). Medan underhåll eller reparationer på din produkt som inte omfattas av garantin kan utföras av alla företag, kräver Lipault att du endast använder ett godkänt Lipault servicecenter (”servicecenter”) för garantireparationer. Olämpligt eller felaktigt utfört underhåll eller reparationer ogiltigförklarar garantin. För att hitta ett servicecenter var som helst i världen klickar du här. Skicka inte din produkt direkt till Lipault eftersom detta bara kommer att fördröja reparationen. Denna garanti är global och du kan få din produkt reparerad på vilket servicecenter som helst i världen. Du är dock ansvarig för alla kostnader för att skicka produkten till ett servicecenter, inklusive, men inte begränsat till, kostnader för emballage, frakt och tillämpliga skatter.
För garantiservice på ett servicecenter behöver du det ifyllda garantibeviset eller inköpskvittot i original. Servicecentret avgör sedan om problemet omfattas av Lipaults garanti. Om garantin gäller får du ett meddelande om huruvida produkten kommer att repareras eller bytas ut. Sådana reparationer eller byten kommer att ske på Lipaults bekostnad, inklusive eventuella kostnader som krävs för att returnera den reparerade eller utbytta produkten till dig. Om produkten ska bytas ut men inte längre finns tillgänglig, kommer Lipault att ersätta den med en jämförbar Lipault-produkt.
Vi frånsäger oss uttryckligen ansvar vid oförutsedda skador och följdskador. Arbetskostnader och skador som hänförs till arbete som utförs av någon annan än ett servicecenter täcks inte av denna garanti. I den utsträckning tillämplig lag tillåter detta utesluts alla underförstådda garantier härmed. Garantin häri är begränsad till värdet av produkten. Tillverkningsspecifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Produktlås är endast avsedda att förhindra oavsiktlig öppning och kan inte nödvändigtvis förhindra stöld av produkten eller dess innehåll, eller att låset förstörs av personal vid flygbolag eller flygplats eller statliga myndigheter. Inspektera din produkt omedelbart efter att någon annan än du själv har hanterat den. Om produkten har skadats under transporten lämnar du ett anspråk till transportföretaget (som är försäkrat mot skador på din produkt) på platsen för ankomst och om möjligt, före tullklarering.
Denna garanti är avsedd att ge dig specifika juridiska rättigheter. Utöver de rättigheter som beskrivs häri, kan du också ha andra rättigheter som varierar från delstat till delstat eller från land till land med avseende på uteslutning eller tillämpning av underförstådda garantier, oförutsedda skador och följdskador samt reparation och utbyte. Följaktligen kan det hända att du inte omfattas av begränsningar eller undantag som särskilt anges i denna garanti.