Sekretesspolicy

Senast uppdaterad: 08/03/2024

Vi vill att du ska veta hur vi samlar in, använder och sprider personuppgifter (såsom de definieras nedan). Den här sekretesspolicyn beskriver hur vi hanterar personuppgifter som vi samlar in via de webbplatser från vilka du öppnar den här sekretesspolicyn “webbplatserna”), via programvaror som vi tillhandahåller för användning på eller via datorer och mobila enheter ( “apparna”), via våra sidor på sociala medier och sociala medier-appar, via HTML-formaterade e-postmeddelanden som vi skickar till dig och som innehåller länkar till denna sekretesspolicy samt genom ej internetbaserad interaktion mellan oss och dig i situationer där denna information fordras enligt lag (gemensamt, inklusive webbplatserna, apparna, sociala medier-sidorna och offlineinteraktionen, kallade “tjänsterna”).

Personuppgifter

Personuppgifter” är uppgifter som kan användas för att identifiera dig som person eller som rör en enskild, identifierbar person, t.ex.:

 • Namn
 • Kön
 • Födelsedatum
 • Postadress (inklusive faktura- och leveransadress)
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • IP-adress
 • Kredit- och debetkortnummer
 • Profilbild
 • ID till konto på sociala medier
 • Reseuppgifter, t.ex. bokade flygresor
 • External ID: Detta är ett unikt identifieringsnummer eller kod som tilldelas en kund av ett externt system. Det hjälper företag att hålla koll på kunder över olika plattformar och system.
 • Click ID: Ett click ID är en unik identifierare som tilldelas en specifik klick på en annons eller länk. Det hjälper företag att spåra vilka annonser eller länkar som genererar kundintresse eller trafik.
 • Browser ID: Ett browser ID är en unik identifierare som är kopplad till en specifik webbläsare. Det hjälper företag att förstå vilka webbläsare deras kunder använder för att komma åt deras tjänster, vilket kan vara viktigt för att optimera webbplatsens kompatibilitet och användarupplevelse.
 • Subscription ID: Ett subscription ID är en unik identifierare som tilldelas en kunds prenumeration på en tjänst. Det hjälper företag att hantera och spåra individuella kundprenumerationer, vilket underlättar hanteringen av prenumerationsrelaterade frågor och leverans av personliga tjänster.
 • Lead ID: Ett lead ID är en unik identifierare som tilldelas en potentiell kund eller en försäljningsmöjlighet. Det hjälper företag att hålla koll på potentiella kunder och deras interaktioner med företaget, vilket underlättar uppföljning och konvertering av leads till faktiska kunder.
 • Client User Agent: Client User Agent hänvisar till den programvara eller enhet som använder en tjänst eller en webbplats. Det ger information om typen och versionen av programvaran eller enheten som används. Detta hjälper företag att säkerställa att deras tjänster är kompatibla med olika programvaror och enheter, vilket gör det möjligt för dem att optimera användarupplevelsen för olika plattformar.

Insamling av personuppgifter

Vi och våra tjänsteleverantörer samlar in personuppgifter på flera olika sätt, bl.a.

 • Genom tjänsterna.

  Vi samlar in personuppgifter genom tjänsterna, till exempel när du anmäler dig till ett nyhetsbrev eller gör ett köp.

 • Ej internetbaserad interaktion

  Inom ramen för våra tjänster samlar vi in personuppgifter från dig genom ej internetbaserad interaktion, till exempel när du besöker våra butiker eller mässor, gör en beställning via telefon eller kontaktar kundtjänst.

 • Från andra källor

  Vi erhåller dina personuppgifter från andra källor, t.ex. våra närstående bolag, offentliga databaser, marknadsföringspartner, sociala medier-plattformar (bl.a. från personer som du är vän med eller har kopplingar till på annat sätt) och från annan tredje part. Om du väljer att koppla ditt sociala medier-konto till ditt konto på vår webbplats kommer även vissa personuppgifter från ditt sociala medier-konto att delas med oss. Det kan handla om personuppgifter som är en del av din profil eller dina vänners profiler.

Vi behöver samla in personuppgifter för att kunna tillhandahålla de önskade tjänsterna till dig. Om du inte lämnar de efterfrågade uppgifterna kanske vi inte kan tillhandahålla tjänsterna. Om du lämnar personuppgifter rörande andra personer till oss eller våra tjänsteleverantörer i samband med tjänsterna intygar du att du har befogenhet att göra det samt ger oss tillstånd att använda uppgifterna i enlighet med den här sekretesspolicyn.

Känsliga uppgifter

Vi samlar inte in och ber dig att inte skicka eller yppa känsliga personuppgifter (t.ex. personuppgifter som avslöjar rastillhörighet eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk trosuppfattning, medlemskap i fackförbund, genetiska uppgifter, biometriska eller genetiska kännetecken, brottsregister, uppgifter om hälsa eller en persons sexliv eller sexuella läggning, personnummer eller hälsa) till/för oss i eller genom tjänsterna eller på annat sätt.

Användning av personuppgifter

Vi och våra tjänsteleverantörer samlar in personuppgifter för våra berättigade affärsintressen, bl.a. följande:

 • För att tillhandahålla tjänsterna i fullt fungerande skick och tillgodose dina önskemål

  • För att göra tjänsternas funktioner tillgängliga för dig, t.ex. ge dig till åtkomst till ditt registrerade konto och ge dig relaterad kundservice
  • För att besvara dina frågor och tillgodose dina önskemål när du kontaktar oss via något av våra webbaserade kontaktformulär eller på annat sätt, till exempel när du skickar oss frågor, förslag, beröm eller klagomål, eller när du begär en offert för eller annan information om våra tjänster
  • För att genomföra dina transaktioner och ge dig relaterad kundservice
  • För att skicka administrativ information till dig, t.ex. ändringar i våra villkor och policyer
  • För att du ska kunna skicka meddelanden till en annan person om du så önskar

  Vi utför dessa aktiviteter som en del av vår avtalsrelation med dig och/eller för att fullgöra rättsliga skyldigheter.

 • För att förse dig med vårt nyhetsbrev och/eller annat marknadsmaterial och möjliggöra social delning

  • Att skicka dig marknadsföringsrelaterad kommunikation – till exempel via e-post, textmeddelande, telefon, chat – med information om våra tjänster, nya produkter och andra nyheter om vårt företag.
  • För att erbjuda en funktion för social delning som du kan välja att använda

  Vi utför dessa aktiviteter med ditt samtycke eller i de fall vi har ett berättigat intresse.

 • För att analysera personuppgifter för redovisning och för att tillhandahålla skräddarsydda tjänster

  • För att analysera eller förutsäga våra användares preferenser så att vi kan sammanställa trendrapporter om hur vårt digitala innehåll används
  • För att förstå dig bättre så att vi kan anpassa vår interaktion med dig och ge dig information och/eller erbjudanden som är skräddarsydda efter dina intresseområden
  • För att få bättre kunskap om dina preferenser så att vi kan tillhandahålla innehåll via våra tjänster som vi tror är relevant och intressant för dig

  Vi tillhandahåller skräddarsydda tjänster antingen med ditt samtycke eller på grund av att vi har ett berättigat intresse.

 • För att du ska kunna delta i lotterier, tävlingar och andra kampanjer

  • För att du ska kunna delta i lottdragningar, tävlingar och liknande kampanjer samt för att administrera sådana aktiviteter. För vissa av dessa aktiviteter gäller särskilda regler som innehåller mer information om hur vi använder och sprider dina personuppgifter.

  Vi använder de här uppgifterna för att hantera vår avtalsrelation med dig.

 • För att sammanställa och/eller anonymisera personuppgifter

  • Vi sammanställer personuppgifter så att de inte längre kan betraktas som personuppgifter.

  Det gör vi för att generera andra uppgifter som vi kan använda och sprida för olika ändamål.

 • För våra berättigade affärsändamål

  • För dataanalys, till exempel, i syfte att förbättra våra tjänsters effektivitet
  • För revisioner, i syfte att verifiera att våra interna processer fungerar som avsett och överensstämmer med rättsliga eller avtalsmässiga krav
  • För bedrägeriskydd och säkerhetsövervakning, till exempel för att upptäcka och förhindra cyberattacker eller försök till identitetsstöld
  • För att utveckla nya produkter och tjänster
  • För att vidareutveckla, förbättra eller modifiera våra befintliga produkter och tjänster
  • För att identifiera användningstrender, till exempel ta reda på vilka delar av våra tjänster som är av störst intresse för våra användare
  • För att utvärdera våra reklamkampanjers effektivitet så att vi kan anpassa våra kampanjer efter användarnas behov och intressen
  • För att bedriva och expandera vår affärsverksamhet, till exempel ta reda på vilka delar av våra tjänster som är av störst intresse för användarna så att vi kan fokusera på att tillgodose användarnas önskemål

  Vi utför dessa aktiviteter som en del av vår avtalsrelation med dig, för att fullgöra rättsliga skyldigheter och/eller på grund av att vi har ett berättigad intresse.

Spridning av personuppgifter

Vi sprider personuppgifter:

 • till våra närstående bolag för de ändamål som beskrivs i den här sekretesspolicyn
  • En lista över våra närstående bolag och dessas hemvist finns på www.aboutbags.com. I det här dokumentet avser ”närstående bolag” enheter som styrs av oss, står under gemensam styrning med oss eller som styr oss.
 • till våra externa tjänsteleverantörer för att de ska kunna tillhandahålla sina tjänster till oss
  • Det kan handla om leverantörer av tjänster som webbhotell, dataanalys, betalningsbehandling, orderbehandling, informationsteknik och relaterad infrastruktur, kundtjänst, e-post, revision etc.
 • till tredje part så att de kan skicka marknadskommunikation till dig i enlighet med dina val
 • till tredjepartssponsorer av lottdragningar, tävlingar och liknande kampanjer.
 • När du använder tjänsterna kan du välja att uppge personuppgifter
  • på meddelandesidor, i chattar, på profilsidor, i bloggar och i andra tjänster där du kan lägga upp information och innehåll (inklusive, utan begränsning, våra sidor i sociala medier). Observera att uppgifter som du lägger upp eller tillhandahåller genom dessa tjänster blir offentliga och kan vara tillgängliga för andra användare och allmänheten.
  • genom din delning via sociala medier. När du använder Tjänsterna i samband medditt konto på ett socialt medium delar du information med dina vänner på detta sociala medium, med andra användare och med den aktör som tillhandahåller ditt konto på detta sociala medium. Genom att göra det ger du oss befogenhet att möjliggöra sådan informationsdelning och du är medveten om att användningen av delad information styrs av sekretesspolicyn för leverantören av det sociala mediet.

Annan användning och spridning

Vi använder och sprider även dina personuppgifter i den mån det är nödvändigt och lämpligt, i synnerhet om vi har en rättslig skyldighet eller berättigat intresse att göra det

 • För överensstämmelse med tillämplig lagstiftning
  • Det kan även vara lagar i andra länder än ditt bostadsland.
 • För att besvara förfrågningar från offentliga och statliga myndigheter
  • Det kan även vara myndigheter i andra länder än ditt bostadsland.
 • För att samarbeta med polis- och domstolsväsendet
  • Till exempel när vi besvarar förfrågningar och följer beslut från polis eller domstol.
 • Av andra juridiska skäl
  • För tillämpning av våra villkor
  • För att beakta vårt/våra närstående bolags, din(a) och/eller andras rättigheter, sekretess, säkerhet eller egendom
 • I samband med försäljning eller affärstransaktion
  • Vid eventuell omorganisation, sammanslagning, försäljning, joint venture, uppdrag, överföring eller annan överlåtelse av hela eller delar av våra verksamheter, tillgångar eller aktier (inklusive i samband med eventuell konkurs eller liknande förfaranden) har vi ett berättigat intresse att sprida eller överföra dina personuppgifter till tredje part. En sådan tredje part kan till exempel vara en förvärvande aktör och dess rådgivare.
Andra uppgifter

Med “andra uppgifter” avses alla uppgifter som inte röjer din identitet eller direkt kan hänföras till en identifierbar person, t.ex.

 • uppgifter om webbläsare och enhet
 • uppgifter om appanvändning
 • uppgifter som samlas in genom cookiefiler, pixeltaggar och andra tekniker som tillhandahålls av dig och som inte röjer din identitet
 • demografisk information och andra uppgifter som tillhandahålls av dig och som inte röjer din identitet
 • uppgifter som har sammanställts på ett sådant sätt att din identitet inte längre kan urskiljas.
  Om vi måste behandla andra uppgifter som personuppgifter enligt tillämplig lag (t.ex. enligt GDPR) använder och sprider vi dem för de ändamål för vilka vi använder och sprider personuppgifter enligt beskrivningen i den här policyn.

Insamling av andra uppgifter

Vi och våra tjänsteleverantörer samlar in andra uppgifter på flera olika sätt, bl.a.

 • genom din webbläsare eller enhet.
  • Vissa uppgifter samlas in av de flesta webbläsare eller automatiskt genom enheten. Det gäller bl.a. din MAC-adress (Media Access Control), datortyp (Windows eller Macintosh), skärmupplösning, operativsystemets namn och version, enhetens tillverkare och modell, språk, webbläsarens typ och version samt namn och version för de tjänster (t.ex. appen) du använder. Vi använder dessa uppgifter för att se till att tjänsterna fungerar som de ska.
  • När du har laddat ner och använt appen spårar och samlar vi och våra tjänsteleverantörer in användardata från appen, t.ex. vilka datum och klockslag din enhet kontaktar våra servrar och vilken information och vilka filer som laddas ned till appen baserat på din enhets nummer.
 • genom cookiefiler
  • Cookiefiler är informationsenheter som lagras direkt på den dator du använder. Med hjälp av cookiefiler kan vi samla in uppgifter som webbläsartyp, hur lång tid tjänsterna används, vilka sidor som besöks, språkpreferenser och andra anonyma trafikuppgifter. Vi och våra tjänsteleverantörer använder uppgifterna för säkerhetsändamål, för att möjliggöra navigering, för att visa information mer effektivt samt för att skräddarsy din upplevelse. Vi samlar också in statistik om användningen av tjänsterna så att vi hela tiden kan förbättra deras design och funktion, lära oss hur de används och lättare hantera frågor som rör dem. Med hjälp av cookiefiler kan vi även avgöra vilka av våra annonser och erbjudanden som har störst sannolikhet att tilltala dig och visa dessa när du använder tjänsterna. Vi använder även cookiefiler och andra tekniker i webbannonsering för att följa upp responsen på våra annonser. I nuläget beaktar vi inte spåra inte-signaler (do not track, DNT).
  • Om du inte vill att uppgifter ska samlas in med hjälp av cookiefiler kan du i de flesta webbläsare ange att cookiefiler ska avvisas automatiskt eller att du ska ges möjlighet att avvisa eller godkänna varje cookiefil från en viss webbplats. Mer information finns i vår cookiepolicy och på http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html. Om du dock inte accepterar cookiefiler kan du uppleva vissa svårigheter när du använder tjänsterna. Det kan också hända att du inte får kampanjmeddelanden eller andra erbjudanden från oss med relevans för dina intressen och behov.
 • med hjälp av pixeltaggar och liknande tekniker
  • Pixeltaggar kan användas för att bland annat spåra vad de som använder tjänsterna (inklusive e-postmottagarna) gör, mäta marknadskampanjers effekt samt sammanställa statistik om användningen av tjänsterna och svarsfrekvenser.
 • genom Analytics
  • Vi använder Google Analytics, som använder cookiefiler och liknande tekniker för att samla in och analysera information om användningen av tjänsterna och skapa rapporter om aktiviteter och trender. Denna tjänst kan också samla in information beträffande användningen av andra webbplatser, appar och webbresurser. Mer information om Googles funktioner finns på www.google.com/policies/privacy/partners/. Du kan välja bort dem genom att ladda ner webbläsartillägget för avböjande på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 • med hjälp av Adobe Flash-teknik (bl.a. Flash Local Shared Objects (”Flash-kakor”)) och andra liknande tekniker.
  • Vi använder Flash-kakor och andra tekniker för att bland annat samla in och lagra information om din användning av tjänsterna. Om du inte vill att Flash-kakor ska lagras på din dator kan du ändra inställningarna för din Flash-spelare så att Flash-kakor blockeras med hjälp av verktygen på sidan Website Storage Settings Panel. Du kan också gå till sidan Global Storage Settings och följa anvisningarna (som till exempel förklarar hur du raderar befintliga Flash-kakor (vilka kallas ”information” på Macromedias webbplats), hur du förhindrar att Flash-kakor placeras på din dator utan att du tillfrågas och (för Flash Player 8 och senare versioner) hur du blockerar Flash-kakor som inte härrör från operatören av den webbplats du befinner dig på vid det aktuella tillfället). Observera att om du ställer in Flash-spelaren så att alla Flash-kakor blockeras eller begränsas kan vissa Flash-applikationers funktioner försämras eller begränsas.
 • fysisk plats
  • Vi kan samla in information om din enhets fysiska plats med hjälp av till exempel satelliter, mobiltelefonmaster eller signaler från trådlösa nätverk. Vi kan använda enhetens fysiska plats för att erbjuda dig skräddarsydda platsbaserade tjänster och innehåll. Ibland delar vi också din enhets fysiska plats, i kombination med information om vilka annonser du har sett och annan information som vi samlar in, med våra marknadsföringspartner för att de ska kunna ge dig ett mer anpassat innehåll och för att undersöka annonskampanjernas effektivitet. I vissa fall kan du ha rätt att godkänna eller avvisa sådan användning och/eller delning av din enhets plats. Om du gör det kan det dock hända att vi och/eller våra marknadsföringspartner inte kan tillhandahålla de anpassade tjänsterna eller det anpassade innehållet till dig.

Använding och spridning i samband med Meta och TikTok

Vi anlitar tjänster från Meta Platforms Ireland Ltd ("Meta") och TikTok Technology Limited (Irland) och TikTok Information Technologies UK Limited (Storbritannien) i vår implementering av tjänster som Meta och TikTok Conversions API, Facebook och TikTok social plug-ins Facebook och TikTok Pixel. Via dessa tjänster delar vi information med Meta och TikTok för att få värdefulla insikter om din användning av webbplatsen och ditt intresse för våra produkter, t.ex. för att förse dig med annonser som bättre passar dina intressen, för att förse oss med analyser och statistik och för förbättring av vår webbplats. Vi behandlar de personuppgifter som vi delar med Meta och TikTok endast baserat på ditt samtycke.

Vi agerar som gemensamma registeransvariga tillsammans med Meta och TikTok i enlighet med artikel 26 i GDPR för insamling och behandling av dina personuppgifter för de ändamål som anges ovan. Detta sker via Facebook och TikTok Pixel. Vi har de nödvändiga avtalen på plats med Meta och TikTok för att skydda dina personuppgifter enligt kraven i GDPR. Dessutom kan Meta eller TikTok använda din information som en oberoende personuppgiftsansvarig för att förbättra, tillhandahålla och säkra Meta- eller TikTok-produkterna. För ytterligare information om de behandlingsåtgärder som utförs av Meta och TikTok och eventuella rättigheter du har som registrerad i förhållande till Meta och TikTok, se deras sekretesspolicy som finns på https://sv-se.facebook.com/about/privacy och https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/sv.

Användning och spridning av andra uppgifter

Vi kan använda och sprida andra uppgifter för vilket ändamål som helst, utom när vi enligt tillämplig lag är skyldiga att göra annorlunda. I vissa fall kombinerar vi andra uppgifter med personuppgifter. När så sker behandlar vi de kombinerade uppgifterna som personuppgifter så länge de är kombinerade.

Tredjepartstjänster

Den här sekretesspolicyn omfattar inte, och vi ansvarar inte för, tredje parts integritet, information eller andra rutiner. Detta inbegriper tredjepartsaktörer som driver webbplatser eller tjänster som tjänsterna länkar till. Det faktum att tjänsterna innehåller en länk innebär inte att den länkade webbplatsen eller tjänsten rekommenderas av oss eller våra närstående bolag.

Utan nackdel av det som står skrivet ovan angående använding och publicering i samband med Facebook ansvarar vi inte för andra organisationers (t.ex. Facebook, Apple, Google, Microsoft, RIM eller andra apputvecklare, leverantörer av sociala medier, leverantörer av operativsystem, leverantörer av trådlösa tjänster eller maskinvarutillverkare) insamling, användning eller spridning av uppgifter eller deras säkerhetspolicyer eller -rutiner med avseende på personuppgifter som du lämnar till andra organisationer genom eller i samband med apparna eller våra sidor på sociala medier.

Tredjepartsannonsering

Vi anlitar externa reklamföretag för annonsering beträffande varor och tjänster som kan intressera dig när du besöker och använder tjänsterna och andra webbplatser eller webbtjänster.

Du kan få annonser baserat på information relaterad till dina besök på och din användning av tjänsterna och andra webbplatser eller webbtjänster på någon av dina enheter, samt på information från tredje part. Dessa företag placerar eller detekterar en unik cookiefil i din webbläsare (t.ex. med hjälp av pixeltaggar). De använder även dessa tekniker, tillsammans med information om din onlineanvändning som de samlar in, för att identifiera dig på alla enheter du använder, t.ex. en mobiltelefon och en bärbar dator. Om du vill ha mer information om det här förfarandet och lära dig hur du väljer bort det i webbläsare för datorer och mobila enheter på den enhet som du läser den här sekretesspolicyn på kan du gå till http://optout.aboutads.info/#/ och http://optout.networkadvertising.org/#/. Du kan ladda ner appen AppChoices på http://www.aboutads.info/appchoices.

Säkerhet

Vi försöker tillämpa rimliga organisatoriska, tekniska och administrativa åtgärder för att skydda personuppgifter inom vår organisation. Tyvärr kan inget system för överföring eller lagring av data garantera fullständig säkerhet. Om du har anledning att tro att din interaktion med oss inte längre är säker ber vi dig att omedelbart meddela oss enligt avsnittet ”Kontakta oss” nedan.

Alternativ och åtkomst

Dina val för vår användning och spridning av dina personuppgifter

Vi ger dig ett antal val när det gäller vår användning och spridning av dina personuppgifter i marknadsföringssyfte. Du kan välja bort följande:

 • Att få elektronisk kommunikation från oss: Om du inte längre vill få marknadsrelaterade e-postmeddelanden från oss från och med ett visst datum kan du välja bort detta genom att klicka på avregistreringslänken i ett marknadsföringsmeddelande eller genom att kontakta oss via www.aboutbags.com.
 • Vår överlämning av dina personuppgifter till närstående bolag för deras marknadsföring: Om du vill att vi inte längre delar dina personuppgifter med våra närstående bolag för dessas marknadsföring kan du välja bort sådant delande genom att kontakta oss via www.aboutbags.com.
 • Vår överlämning av dina personuppgifter till extern tredje part för dessas marknadsföring: Om du vill att vi inte längre delar dina personuppgifter med externa tredjepartsaktörer för dessas marknadsföring kan du välja bort sådant delande genom att kontakta oss via www.aboutbags.com.

Om du vill att vi inte längre delar dina personuppgifter med externa tredjepartsaktörer för dessas marknadsföring kan du välja bort sådant delande genom att kontakta oss via

Hur kommer du åt, ändrar eller raderar personuppgifter?

Om du vill kontrollera, korrigera, uppdatera, dra tillbaka, begränsa eller radera personuppgifter som du tidigare har lämnat till oss, eller om du vill be om en elektronisk kopia av dina personuppgifter för att kunna överföra dem till ett annat företag (i den mån du har sådan rätt till dataportabilitet enligt tillämplig lag) kan du kontakta oss via www.aboutbags.com eller genom att skriva till oss på den adress som anges i avsnittet ”Kontakta oss”. Vi besvarar din förfrågan i enlighet med tillämplig lag.

Vänligen förklara tydligt i din förfrågan vilka personuppgifter du vill ändra, om du vill att dina personuppgifter ska tas bort från vår databas eller vilka begränsningar du vill ska gälla för vår användning av dina personuppgifter. För din säkerhet vidtar vi bara önskade åtgärder som rör personuppgifter kopplade till den e-postadress du använder för att skicka oss din förfrågan, och vi kan behöva verifiera din identitet innan vi tillgodoser dina önskemål. Vi försöker tillgodose dina önskemål så snart det är praktiskt möjligt.

Observera att vi kan behöva behålla vissa uppgifter för spårbarhet och/eller för att kunna genomföra transaktioner som du påbörjade innan du begärde ändring eller radering (när du t.ex. gör ett köp eller deltar i en tävling kanske du inte kan ändra eller radera de personuppgifter som har tillhandahållits förrän efter att köpet eller tävlingen har slutförts). Det kan också finnas restuppgifter som ligger kvar i våra databaser och andra register vilka inte tas bort.

Lagringsperiod

Vi sparar personuppgifter så länge det behövs eller är tillåtet med avseende på det/de ändamål för vilket/vilka uppgifterna erhölls samt i enlighet med tillämplig lag.

Våra lagringsperioder fastställs utifrån bl.a. följande kriterier:

 • Under den tid vi har en aktiv relation med dig och tillhandahåller tjänsterna till dig (till exempel så länge du har ett konto hos oss eller fortsätter att använda tjänsterna)
 • Om det finns rättsliga skyldigheter som vi omfattas av (enligt vissa lagar måste vi till exempel spara en logg över dina transaktioner under en viss tidsperiod innan vi kan radera den)
 • Om lagring är lämplig med hänsyn till vår juridiska ställning (till exempel avseende gällande regler för begränsningar, rättsliga åtgärder eller myndigheters utredningar).
Minderårigas användning av tjänsterna

Tjänsterna är inte avsedda för personer under sexton (16) år och vi samlar inte medvetet in personuppgifter från personer under 16, utom i de länder där minimiåldern är lägre.

Behörig domstol och överföring till andra länder

Dina personuppgifter kan lagras och behandlas i alla länder där vi har anläggningar eller anlitar tjänsteleverantörer, och genom att använda tjänsterna bekräftar du att du är medveten om att dina uppgifter kan överföras till länder utanför ditt bostadsland, t.ex. USA, som kan ha dataskyddsregler vilka skiljer sig från reglerna i ditt land. Under vissa omständigheter kan domstolar, polis, tillsynsmyndigheter eller säkerhetsmyndigheter i dessa länder ha rätt att få tillgång till dina personuppgifter.

Om du bor inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”, som består av EU:s medlemsstater, Island, Liechtenstein och Norge): Europeiska kommissionen anser att vissa länder utanför EES tillämpar dataskydd på erforderlig nivå enligt EES-standard (en fullständig förteckning över dessa länder finns på: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). För överföring från EES till länder som Europeiska kommissionen inte betraktar som lämpliga har vi vidtagit lämpliga åtgärder, bland annat standardavtalsklausuler vilka har antagits av Europeiska kommissionen för att skydda dina personuppgifter.

Betalningstjänst från tredje part

Vi använder en betalningstjänst från tredje part för att behandla betalningar som görs via tjänsterna. Om du gör en betalning via tjänsterna samlas dina personuppgifter in av denna tredje part, inte av oss, och omfattas av tredjepartsaktörens sekretesspolicy istället för av den här sekretesspolicyn. Vi har ingen kontroll över och ansvarar inte för denna tredje parts insamling, användning och spridning av dina personuppgifter.

Uppdateringar av den här sekretesspolicyn

Under ”senast uppdaterad” i början av den här sekretesspolicyn anges när den här sekretesspolicyn senast ändrades. Eventuella ändringar träder i kraft när vi publicerar den reviderade sekretesspolicyn i tjänsterna. Om du använder tjänsterna efter sådana ändringar godkänner du den reviderade sekretesspolicyn.

Kontakta oss

För e-handelsrelaterad verksamhet ansvarar företaget Aboutbags NV, Westerring 17, 9700 Oudenaarde, Belgien, för insamling, användning och spridning av dina personuppgifter enligt den här sekretesspolicyn.

För våra butiker är Samsonite AB, Johan På Gårdas gata 5A, 412 50 Göteborg, Sweden ansvarigt.

För frågor om din integritet, vänligen kontakta privacy@aboutbags.com. Eftersom e-postkommunikation inte alltid är säker ber vi dig att inte uppge kreditkortsnummer eller andra känsliga uppgifter när du kommunicerar med oss.

Ytterligare information för personer i ees

Om du är bosatt i ett EES-land kan du även